Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Gestor/a de Tortosa Capital de la Cultura Catalana

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categoria professional de Gestor/a de Tortosa Capit

Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categoria professional de Gestor/a de Tortosa Capital de la Cultura Catalana, amb subgrup de classificació professional A2. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure.

Denominació
Gestor/a de Tortosa Capital de la Cultura Catalana

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Temporal

Escala

Subescala

Classe

Grup
A2

Número de places convocades
0

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Data inici presentació
12/2/2020

Data fi presentació
2/3/2020

Drets examen
26,20

Documentació

Resultats