ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Tècnic/a prospector/a i tècnic/a orientador/a

Anunci
Bases que han de regir els processos de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la constitució i funcionament de dues borses de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal, de les categories professionals de tècnic/a orientador/a i de tècnic/a prospector/a, totes dues amb subgrup de classificació professional A1, a l’Ajuntament de Tortosa, amb expedient de referència 2017-RRH-C0503-000011

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria són els processos de selecció per a la constitució i funcionament de dues borses de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en les següents categories professionals: Tècnic/a orientador/a Subgrup de classificació professional A1. Tècnic/a prospector/a Subgrup de classificació professional A1. Els processos de selecció es realitzaran pel sistema de concurs oposició lliure.

Denominació
Tècnic/a prospector/a i tècnic/a orientador/a

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Temporal

Escala

Subescala

Classe

Grup
A1

Número de places convocades
0

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria

Data inici presentació
12/9/2017

Data fi presentació
2/10/2017

Drets examen

Documentació

Resultats