ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

L'Alcaldessa

Competències

Les competències o atribucions de l'alcalde/essa són de caràcter essencialment executiu i de gestió. Són les pròpies del govern municipal, del dia a dia de la gestió dels serveis i altres activitats de l'Ajuntament, així com la representació política del municipi. Es poden resumir en els apartats següents:

Representació institucional del municipi i govern polític de l'Ajuntament, inclosa la representació dels seus òrgans col·legiats, la capacitat de dictar bans o la de fer acomplir les resolucions municipals.

Direcció del govern, de l'administració dels serveis municipals, com també el del personal de l'Ajuntament.

Desenvolupament de la gestió econòmica i execució del pressupost, inclosa la possibilitat de concertar operacions de crèdit, contractar i adquirir béns, fins al 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, i la de vendre patrimoni en determinades circumstàncies.

L'alcalde/essa és l'autoritat en seguretat ciutadana en l'àmbit municipal, de manera que li correspon la direcció superior de la Policia Local i l'adopció de mesures excepcionals en cas de catàstrofe o similars.

Exercir les competències sancionadores de l'Ajuntament i atorgar les llicències municipals.

Aprovar instruments menors de planejament i gestió urbanística

Delegacions

L'alcalde/essa pot delegar la major part de les seves atribucions en la Junta de Govern Local, en els tinents d'alcalde o en els regidors (excepte les previstes en l'article 53. 3 de la TRLMRLC).

Els únics requisits que han d'acomplir aquestes delegacions són especificar clarament el seu abast i haver estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província.

L'alcalde/essa pot revocar en qualsevol moment les delegacions de competències que hagi atorgat.

Les delegacions actuals de l'alcalde/essa són les següents: