Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Tortosa

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Planejament derivat
Reparcel·lacó del Pla de millora urbana PMU10 Mig Camí
Reparcel·lacó del Pla de millora urbana PMU10 Mig Camí