Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Tortosa

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Correcció errades POUM
EXP2008-030674-E