Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Tortosa

Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques

Planejament derivat
3a Modificació puntual pla parcial temple sud
07/01/2019 - 3a MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA PARCIAL TEMPLE SUD