Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Tortosa

Informació econòmico financera

Execució: Ajuntament - Exercici 2018


Informació del seguiment de l'execució pressupostària de l'exercici així com de les modificacions pressupostàries que s'hagin produït.