Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Tècnic/a d'Enginyeria

Anunci
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial interí, de l'escala d'administració especial, subes

Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial interí, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica mitjana, categoria Tècnic/a d'Enginyeria, subgrup de classificació professional A2, a l'Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure.

Denominació
Tècnic/a d'Enginyeria

Règim jurídic
Laboral

Caràcter
Temporal

Escala
Administració Especial

Subescala
Tècnica

Classe
Tècnica Mitjana

Grup
A2

Número de places convocades
0

Sistema selectiu
Concurs oposició lliure

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Data inici presentació
5/11/2020

Data fi presentació
24/11/2020

Drets examen

Documentació

Resultats