Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Bolsa de Trabajo

Sergent de la Policia local

Anuncio
Bases que han de regir el procés de selecció de promoció interna per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de TRES places de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria sergent de la Polic

Objeto
L'obejcte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció de promoció interna per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de TRES places de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria sergent de la Policia local, de l'escala intermèdia, subgrup de classificació professional C1, a l'Ajuntament de Tortosa

Denominación
Sergent de la Policia local

Régimen jurídico
Funcionarial

Carácter
Carrera

Escala
Administració especial

Subescala
Serveis especials

Clase
Policia Local

Grupo
C1

Número de plazas convocadas
3

Sistema selectivo
Concurs oposició, promoció interna

Requisitos
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria

Presentación de solicitudes
Segons convocatòria

Fecha de inicio de presentación
29/5/2019

Fecha de fin de presentación
2/7/2019

Derechos de examen
36,70

Documentación

Resultados