Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Bolsa de Trabajo

Agent de la Policia local

Anuncio
Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d'UNA plaça, procedent de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018, i fins un màxim de TRES més provinents de la taxa addicional de reposició de la policia

Objeto
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d'UNA plaça, procedent de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018, i fins un màxim de TRES més provinents de la taxa addicional de reposició de la policia local, que es puguin incloure a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2019; derivades de l'aplicació del Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre; de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria agent, de l'escala bàsica, subgrup de classificació professional C2, a l'Ajuntament de Tortosa. L'addició a la present convocatòria de les TRES places, com a màxim, esmentades, provinents de la taxa addicional de reposició de la policia local, resta condicionada a l'aprovació i publicació de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2019, que les inclogui. De conformitat amb la base ONZENA d'aquesta convocatòria, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a la normativa aplicable, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, per tal de prestar serveis amb caràcter transitori, amb assignació pressupostària, per a l'exercici de funcions pròpies de personal funcionari de carrera, d'iguals característiques que les que són objecte d'aquesta convocatòria, es podrà nomenar personal funcionari interí, a les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació igual o superior a la mínima requerida i tinguin la qualificació d'apte fins a la prova immediatament anterior al curs selectiu, és a dir fins la sisena prova, inclosa, que formaran una única borsa de reposició, partint com a primera opció de la puntuació més alta, i continuant en ordre decreixent. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure. Les quatre places que com a màxim pot comprendre aquesta convocatòria, corresponen a les identificades amb els números d'ordre 18, 22, 24 (taxa addicional de reposició de la policia local per a l'any 2019, ex Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre) i 41 (oferta d'ocupació pública de l'any 2018), de l'annex de personal funcionari policia del Pressupost de l'Ajuntament de Tortosa per a l'any 2019. Les persones funcionàries, que eventualment puguin estar ocupant interinament algunes de les places que finalment siguin objecte d'aquesta convocatòria, cessaran definitivament en iniciar la vuitena prova, Període de pràctiques', els/les funcionaris/es en pràctiques aprovats.

Denominación
Agent de la Policia local

Régimen jurídico
Funcionarial

Carácter
Carrera

Escala
Administració especial

Subescala
Serveis especials

Clase
Policia local

Grupo
C2

Número de plazas convocadas
1

Sistema selectivo
Concurs oposició

Requisitos
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentación de solicitudes
Segons convocatòria.

Fecha de inicio de presentación
28/1/2019

Fecha de fin de presentación
25/2/2019

Derechos de examen
36,70 EUR

Documentación

Resultados