Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Bolsa de Trabajo

Tècnic/a auxiliar arquitectura

Anuncio
Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial interí, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica,

Objeto
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial interí, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar, categoria tècnic/a auxiliar d'arquitectura, subgrup de classificació professional C1, a l'Ajuntament de Tortosa.

Denominación
Tècnic/a auxiliar arquitectura

Régimen jurídico
Funcionarial

Carácter
Interí

Escala
Administració especial

Subescala
Tècnica

Clase
Tècnica auxiliar

Grupo
C1

Número de plazas convocadas
0

Sistema selectivo
Concurs oposició

Requisitos
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentación de solicitudes
Segons convocatòria.

Fecha de inicio de presentación
18/1/2019

Fecha de fin de presentación
31/1/2019

Derechos de examen
20,95 EUR

Documentación

Resultados